CLICK HERE FOR FREE BLOGGER TEMPLATES, LINK BUTTONS AND MORE! »

Monday, 12 December 2011

PENGHARGAAN

 

Saya  bersyukur ke hadrat Allah S.W.T. kerana dengan izin-Nya saya dapat menyiapkan blog  ini. Sepanjang saya membina blog ini,saya mendapat sokongan dan kerjasama yang tidak ternilai daripada pelbagai pihak sama ada secara langsung atau tidak langsung.Kesempatan ini saya ambil bagi merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada mereka yang berkenaan.
            Pertamanya, jutaan terima kasih kepada En. Hafizul Fahri bin Hanafi selaku tutor E- Learning Group EL-A01 yang begitu begitu banyak  membantu dan memudahkan  kerja-kerja pembinaan blog ini.Tidak lupa kepada rakan-rakan guru yang sentiasa memberi kerjasama yang dapat melancarkan lagi proses saya menjalankan tugasan ini.
            Akhir sekali penghargaan dan ucapan terima kasih yang tidak terhingga ditujukan khas kepada suami dan anak-anak tercinta, sokongan dan kasih sayang kalian merupakan dorongan yang sangat tinggi nilainya bagi saya mencapai kejayaan ini.
            Hanya Allah S.W.T. jua yang dapat membalas segala jasa dan budi yang dihulurkan.

 

Sunday, 11 December 2011


Mengenal Pecahan

1. Pecahan ialah nombor yang mewakili sebahagian daripada keseluruhan.

2. Nombor 1 mewakili semua bahagian dalam keseluruhan.

3. Nombor 1 boleh diwakili oleh pecahan di mana pengangka dan penyebutnya adalah sama;

    Contoh:                                                       

3    5   7
—  — —
3    5    7
 

                       


4. Bahagian-bahagian pada pecahan:

a)     Pengangka  - angka yang terletak di atas

b)     Penyebut    - angka yang terletak di bawah

                        1          Pengangka
                        —                                                       
                        2          Penyebut5. Jenis-jenis pecahan:

    (i) Pecahan wajar - pengangka lebih kecil daripada penyebut.
        Contoh:   1           3
                        —        —
                        2         5

    (ii) Pecahan tak wajar - pengangka lebih besar daripada penyebut.
         Contoh:  3         5 
                      —                     
                                2         4

    (iii) Pecahan setara - dua pecahan yang sama nilainya.
          Contoh:    2        setara dengan      4
      —                                         
       4                                 8


    (iv) Nombor bercampur - terdiri daripada nombor bulat dan pecahan wajar.   
          Contoh:   

3

4
5

2

1
2

                                   
Refleksi 
 " slide power point " ini saya gunakan bagi tajuk pengenalan pecahan. Slide power point ini adalah salah satu bahan bantu mengajar yang diharapkan dapat menarik minat pelajar untuk mempelajari lebih lanjut tentang pecahan.
 Kekuatan
 1. slide yang berwarna-warni
 2. Ditambahkan dengan Animation bagi mewujudkan slide yang menarik
3. Sesuai dengan keadaan pelajar yang suka belajar sambil bermain
 Kelemahan 
1. Tidak semua murid dapat mengunakan slide ini kerana kekurangan peralatan komputer.
2. Pnp akan terjejas jika guru menghadapi masalah teknikal dengan komputer.
3. Tahap pengusaan murid yang berbeza-beza
 Cara Mengatasi
Setiap apa yang dilakukan pasti ada kelebihan dan kekurangannya.Penggunaan bahan maujud boleh digunakan bagi menggantikan slide ini.Murid akan cepat memahami pembelajaran kerana semua perkara dalam keadaan sebenar.

Thursday, 8 December 2011


PECAHAN SETARA -PENDARABAN DAN PEMBAHAGIAN

Hasil Pembelajaran

 1.) menentukan pecahan setara, penyebutnya hingga 10 bagi pecahan wajar.

 2.) menukar pecahan wajar dengan mendarab pengangka dan penyebut dengan
      nombor yang sama,

 3.) menukar pecahan wajar dengan membahagi pengangka dan penyebut dengan nombor
      yang sama.


Equivalent Fractions atau pecahan setara adalah sebuah pecahan yang mempunyai nilai yang sama walaupun kelihatan berbeza.


Contoh:
Pecahan dibawah mempunyai nilai yang sama

 


Mengapa pecahan ini dikatakan sama? Ini kerana ketika anda mendarabkan atau membahagi kedua bahagian atas dan bawah dengan jumlah yang sama, nilainya adalah tetap. Peraturan yang patut diambil perhatian ialah:
 *   Apa yang anda lakukan untuk bahagian atas pecahan,
 Anda juga harus lakukan untuk bahagian bawah pecahan

 
Pendaraban dalam pecahan setara

Pernyataan untuk peraturan bolehlah dilihat dalam contoh dibawah:

Dapat dilihat bahawa bahagian pengangka(nombor di atas) dan penyebut (nombor di bawah) didarabkan dengan nombor yang sama untuk memperolehi pecahan setara.

Dengan menggunakan bantuan gambarajah, pernyataan adalah seperti ini:

 Pembahagian dalam pecahan setara


Berikut adalah contoh pecahan setara yang melibatkan kaedah bahagi:

Dapat dilihat bahawa bahagian pengangka(nombor di atas) dan penyebut (nombor di bawah) dibahagikan dengan nombor yang sama untuk memperolehi pecahan setara. Diingatkan bahawa langkah pembahagian boleh terus dilakukan sehingga pecahan tidak dapat dibahagi lagi.

Penting:

Bahagian pengangka dan penyebut dari pecahan hendaklah terdiri daripada nombor bulat.
  
Nombor yang dipilih untuk dibahagikan hendaklah memberi jawapan yang sama rata (tiada baki) untuk dua-dua bahagian pengangka dan penyebut.

Anda hanya boleh mendarabkan atau membahagi pecahan untuk mendapatkan pecahan setara. Jangan sesekali melibatkan operasi penambahan atau penolakan.

Wednesday, 7 December 2011


TAHUN 6

PENAMBAHAN PECAHAN

Aras1
* Menambah nombor bercampur dengan nombor bulat.
* Menambah nombor bercampur dengan pecahan wajar yang penyebut pecahannya sama.
* Menambah dua nombor bercampur yang penyebut pecahannya sama.

Aras 2
* Menambah nombor bercampur dan pecahan wajar yang penyebut pecahannya tidak sama.
* Menambah dua nombor bercampur yang penyebut pecahannya tidak sama.

Aras 3
* Menambah tiga nombor yang melibatkan nombor bercampur, nombor bulat dan pecahan wajar
* Menambah tiga nombor bercampur.
* Menyelesaikan masalah yang melibatkan penambahan nombor bercampur dalam situasi harian.

PENOLAKAN PECAHAN

Aras 1
* Menolak pecahan wajar daripada nombor bercampur yang penyebut pecahannya sama.
* Menolak nombor bulat daripada nombor bercampur yang penyebut
 pecahannya hingga 10 dan sebaliknya.
* Menolak nombor bercampur daripada nombor bercampur yang penyebut pecahannya sama.

Aras 2
* Menolak pecahan wajar daripada nombor bercampur yang penyebut pecahannya tidak sama.
* Menolak dua nombor bercampur yang penyebut pecahannya tidak sama.

Aras 3
 * Menolak berturut-turut yang melibatkan nombor bulat dan nombor bercampur.
* Menolak berturut-turut yang melibatkan tiga nombor bercampur.
* Menyelesaikan masalah yang melibatkan penolakan nombor bercampur dalam situasi harian.

OPERASI BERGABUNG TAMBAH DAN TOLAK MELIBATKAN PECAHAN

Aras 1
* Mencari hasil operasi bergabung tambah dan tolak yang melibatkan nombor bercampur, penyebut pecahannya sama hingga 10.
*Mencari hasil operasi bergabung tambah dan tolak yang melibatkan nombor bercampur, penyebut pecahannya tidak sama hingga 10.

Aras 2
* Menyelesaikan masalah operasi bergabung tambah dan tolak yang melibatkan nombor
bercampur dalam situasi harian.

TAHUN 5

NOMBOR BERCAMPUR

Aras 1
* Mewakil suatu nombor bercampur dengan gambar rajah.
 * Menyatakan nombor bercampur berdasarkan gambar rajah yang diberi.
 * Menentukan kedudukan nombor bercampur pada garis nombor.

Aras 2
* Menukar pecahan tak wajar kepada nombor bercampur.
Menukar nombor bercampur kepada pecahan tak wajar.


PENAMBAHAN PECAHAN

Aras 1
*Menambah tiga pecahan wajar yang penyebut sama hingga 10.
 *Menambah tiga pecahan wajar yang penyebut tidak sama hingga 10.

Aras 2
*Menambah tiga nombor yang melibatkan nombor bulat dan pecahan
 wajar yang penyebutnya sama hingga 10.
*Menambah tiga nombor yang melibatkan nombor bulat dan pecahan wajar yang
penyebutnya tidak sama hingga 10.

Aras 3
*Menyelesaikan masalah yang melibatkan penambahan pecahan dalam situasi harian.


PENOLAKAN PECAHAN

Aras 1
* Menolak berturut-turut dua pecahan wajar daripada sebarang
pecahan wajar yang penyebut sama, hingga 10.
*Menolak berturut-turut dua pecahan wajar daripada sebarang pecahan wajar
yang melibatkan dua penyebut yang sama, hingga 10
*Menolak berturut-turut dua pecahan wajar daripada sebarang pecahan wajar
yang melibatkan semua penyebut tidak sama, hingga 10.


Aras 2
 * Menolak berturut-turut dua pecahan wajar yang penyebutnya sama, hingga 10,
daripada nombor bulat satu digit.
* Menolak berturut-turut dua pecahan wajar yang penyebutnya tidak sama,
 hingga 10, daripada nombor bulat satu digit.

Aras 3
* Menyelesaikan masalah yang melibatkan penolakan pecahan dalam situasi harian.


PENDARABAN PECAHAN

Aras 1
* Menyatakan nilai suatu pecahan daripada satu kumpulan benda, penyebut pecahan sama dengan bilangan benda dalam kumpulan itu.
* Menyatakan nilai suatu pecahan daripada satu kumpulan benda, penyebut pecahan kurang daripada bilangan benda dalam kumpulan itu.

Aras 2
* Mengira nilai pecahan daripada satu nombor bulat melalui pendaraban, penyebut pecahan hingga 10.

 Aras 3
* Menyelesaikan maslaah harian yang melibatkan pendaraban pecahan dengan nombor bulat.


OPERASI BERGABUNG TAMBAH DAN TOLAK MELIBATKAN PECAHAN

Aras 1
* Mencari hasil operasi bergabung tambah dan tolak yang melibatkan pecahan wajar,
penyebut sama hingga 10.

Aras 2
* Mencari hasil operasi bergabung tambah dan tolak yang melibatkan pecahan wajar,
penyebut tidak sama hingga 10.

Aras 3
*Menyelesaikan masalah pecahan yang melibatkan operasi bergabung
 tambah dan tolak dalam situasi harian.
Tahun 3 Dan Tahun 4

TAHUN 3

PENGENALAN KEPADA PECAHAN
 * Memahami konsep pecahan

 TAHUN 4

 PECAHAN SETARA 
 Aras 1 
 * Menentukan sama ada dua pecahan yang diberi adalah setara
 * Mencari pecahan setara bagi suatu pecahan wajar yang diberi, penyebutnya hingga 100

 Aras 2 
* Menyatakan pecahan wajar yang penyebutnya hingga 100 dalam sebutan terendah. Aras 3  
* Membandingkan dua pecahan wajar yang penyebutnya hingga 100, dengan mencari pecahan setara. 

PENAMBAHAN PECAHAN
 Aras 1 
* Menambah dua pecahan wajar yang penyebutnya sama hingga 10.
* Menambah dua pecahan wajar yang penyebutnya tidak sama, hingga 10. Aras 2
* Menambah nombor bulat dan pecahan wajar yang penyebutnya hingga 10. Aras 3
 *Menyelesaikan masalah operasi tambah yang melibatkan pecahan dalam situasi harian.

 PENOLAKAN PECAHAN
 Aras 1 
* Menolak pecahan wajar daripada pecahan wajar yang penyebutnya sama hingga 10.
* Menolak pecahan wajar daripada pecahan wajar yang penyebutnya tidak sama hingga 10.

 Aras 2 
*Menolak pecahan wajar yang penyebutnya hingga 10 daripada nombor bulat Aras 3
* Menyelesaikan masalah operasi tolak yang melibatkan pecahan dalam situasi harian.